Przejdź do treści

Regulamin Ostoja Uroczysko

Ostoja Uroczysko
Wąbnice

REGULAMIN POBYTU GOŚCI

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wynajęcia Jednostki mieszkaniowej
zwaną dalej „JM”
2.Właściciel : Anna i Paweł Całujek
3.Gość: Osoba wynajmująca Jednostkę mieszkaniową od Właściciela

§ 1

1. Apartament wynajmowana jest do użytku Gości na doby.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie10.00. .
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z JM godzinach wcześniejszych, jeżeli JM jest
wolny.
4. Trzymanie zwierząt w JM bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest zabronione.

§ 2

1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie
przedpłaty zadatku przez Gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia.
Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.
2. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem
terminu najmu. Pod warunkiem że JM nie został wynajęty innemu Gościowi.
3. UWAGA! Przerwanie wynajmu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej
należności.

§ 3

1. Gość powinien używać JM zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb
zamieszkania .
2. W godzinach 22.00 do 6.00 w obowiązuje cisza nocna .
3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba, że Gość uzgodni
tę kwestię z właścicielem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
4. W przypadku stwierdzenia w wynajmowanym JM stałego pobytu osób, za które Gość nie
wniósł stosownej opłaty, Właściciel może zastosować wobec Gościa karę umowną w
wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
§ 4
1. Sprzątanie JM odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do sprzątnięcia udostępnia
właściciel . JM musi pozostać w takim samym stanie sanitarnym w jakim został on
udostępniony.
2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

§ 5

1. Właściciel wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie, oraz siły natury , lub inne zjawiska.
2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia JM i jego
wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób z nim przebywających .
Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich szkodach jakie Gość
wyrządził w wyposażeniu JM lub w samym budynku. Gość zobowiązuje się do ich pokrycia
najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z JM.

3. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należyta obsługę zaworów wody, urządzeń
elektrycznych i gazowych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać
jakichkolwiek urządzeń gazowych oraz urządzeń zasilanych energia elektryczną, nie
stanowiących wyposażenia JM Poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia
suszarkami do włosów.

§ 6

1. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio przed wynajęciem JM na terenie posesji.
2. Przy pobraniu kluczy do JM Gość okazuje dowód tożsamości i oświadcza, że
zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
3.Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do JM, który powinien zwrócić w dniu zakończenia
pobytu najpóźniej do godziny 12.00 Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę
zamka.
4.Gość ma obowiązek pozostawienia JM w takim samym stanie technicznym i sanitarnym w
jakim została on mu przekazana.

&7

1. Gość ma prawo na terenie działki rozpalić ognisko tylko w miejscu do tego przeznaczonym
ponosząc pełna odpowiedzialność za ewentualne skutki i straty tym spowodowane.

Życzymy przyjemnego pobytu.